Nowości

Nowości

Mezoterapia igłowa oraz nanoplastia włosów

Zapraszamy na nowe zabiegi dostępne w naszym gabinecie - mezoterapia igłowa oraz nanoplastia włosów.

Me­zo­te­ra­pia igło­wa jest nie­chi­rur­gicz­ną me­to­dą sto­so­wa­ną dla re­ge­ne­ra­cji, po­pra­wy wy­glą­du skó­ry, od­mło­dze­nia, a tak­że w pro­fi­lak­ty­ce ły­sie­nia.

Zobacz więcej

Na­no­pla­stia to za­bieg tr­wa­łe­go pro­sto­wa­nia wło­sów.

Zobacz więcej